Archive for 4 月, 2016

2019 年 05 月 29 日

越南頭頓省湖沾(Hồ Tràm)的吸引力

到越南旅遊:越南頭頓省湖沾(Hồ Tràm)的吸引力 屬於頭…  Đọc tiếp

2019 年 05 月 29 日

賞玩峴港山茶半島之美

提到越南峴港也許任何曾經踏上峴港的遊客都立即想到山茶半島。雄…  Đọc tiếp

2019 年 05 月 29 日

越南寧平的吸引力

越南自助旅遊:越南寧平的吸引力 1. 通岩(Thung Nh…  Đọc tiếp